اپلیکیشن هشدار زلزله رونمایی شد

اپلیکیشن هشدار زلزله رونمایی شد

دی ۱۵, ۱۳۹۷

متخصصان زمین شناسی اپلیکیشن هشدار زلزله ‌ای توسعه داده‌اند که قادر به دادن هشدار دقیقه‌ای قبل از وقوع زلزله است.

رسیدن امواج زلزله از درون زمین تا قلب یک شهر تنها چند ثانیه طول میکشد هرچند زلزلهها به واقع قابل پیش بینینیستند اما سیستمهای هشدار زلزله (EEW) که امواج زلزله را کنترل میکنند قادر به تشخیص یک زلزله تا دقایقی قبل از آنهستند.

دکتر لوری پیک مدیر مرکز مخاطرات طبیعی دانشگاه کالورادو میگویددر یک زلزله اگر چند ثانیه وقت داشته باشید ممکناست کاری را که دارید انجام میدهید رها کنید و به جایی بروید و حداقل یک سرپناه دست و پا کنیداین چیزی است کهمیتواند تفاوت بین کسی باشد که زخمی است یا کسی که مرده است.

حالا شهرداری لوس آنجلس نخستین شهری است که یک اپلیکیشن برای هشدار زلزله تولید کرده استاین اپلیکیشنآنقدر مهم بود که راهاندازی آن را شهردار لوس آنجلس Eric Garcetti اعلام کرد.

پیش از این نیز شاهد برخی اپلیکیشن‌های مشابه اعلام زلزله بوده‌ایم اما ویژگی این اپلیکیشن اتصال به یک شبکه بزرگ از سنسورها و سیستم کنترل مرکزی است.

 اپلیکیشن هشدار زلزله

هشدار چند ثانیه قبل از وقوع زلزله

این اپلیکیشن هشدار زلزله ShakeAlertLA نام دارد و چند ثانیه قبل از وقوع زلزلههای بالای ۵ ریشتر در این منطقه را بهوی اطلاع میدهد.

سیستم ShakeAlert توسط سازمان زمین شناسی آمریکا توسعه داده شده و سیستمی برای آگاهی زودهنگام زلزلهها درساحل غربی آمریکاستحالا اپلیکیشن  اختصاصی لوس آنجلس نخستین اپلیکیشن مبتنی بر این سیستم است.

شهرداری لوس آنجلس گفته از ابتدای سال ۲۰۱۹ این اپلیکیشن به طور رایگان از طریق اپ استور و گوگلپلی استور قابلدانلوداست.

سیستم ShakeAlertLA نخستین سیستم هشدار زلزله در نوع خود نیست.

مکزیک و ژاپن و چندین کشور دیگر دارای سیستمهای EEW هستند.

به طور مشخص در مکزیکو سیتی در جریان زلزله سال ۲۰۱۷ سیستم EEW یک دقیقه قبل از وقوع زلزله ۸.۱ ریشتری هشداررا ارسال کرده بود.

ساحل غربی آمریکا در زمینه زلزله بسیار آسیبپذیر است و شهرداری لوس آنجلس از سال ۲۰۱۶ به نصب چنین سیستمیابراز علاقه کرد.

از همان زمان اعلام شد زمان افتتاح این سیستم آخر سال ۲۰۱۸ است.

سرمایه نصب چنین سیستمی توسط شهرداری و بنیاد Annenberg تامین شده استضمن اینکه تکنولوژی سنسوروسیستم آن نیز توسط سازمان زمین شناسی آمریکا تامین شد.

نحوه عملکرد سیستم هشدار زلزله
سنسورها از داخل زمین فعالیت گسل‌ها را به سیستم زلزله مرکزی می‌فرستند و از آنجا هشداری برای کل مردم منطقه روی موبایلشان ارسال می‌شود. کل ماجرا ۱.۸ ثانیه طول می‌کشد.

بر این اساس مردم بعد از دریافت هشدار حدود ۱ دقیقه فرصت عکس‌العمل دارند.

توسعه این اپلیکیشن با همکاری سازمان زمین شناسی آمریکا و برنامهنویسان شرکت AT&T انجام گرفتبا این حال بهگفته شهردار نیویورک هیچ ارتباطی بین شبکه اپراتور AT&T و این اپلیکیشن وجود ندارد و هر کسی که آن را نصب کندقادر به دیدن هشدارها خواهد بود.

زلزله همچنان غیر قابل پیش بینی است

به طور واضح این اپلیکیشن هشدار زلزله خود زلزله را پیشبینی نمی‌‌کند چراکه همچنان پیشبینی وقوع زلزله غیر ممکناستدر عوض حسگرهایی که در نزدیکی خطوط گسل قرار گرفتهاند میتوانند زمانی که یک زلزله شروع میشود راتشخیص دهند.

دکتر جان ویدال مدیر مرکز زلزله کالیفرنیای جنوبی می‌‌گویداین کار پیشبینی زلزله نیست بلکه با کمک ابزار زمان آغاز زلزلهرا به مردم اطلاع میدهد.

صدها حسگر در اطراف ایالت کار گذاشته شدهاند و شبکه یکپارچه لرزهای کالیفرنیا را تشکیل میدهندآنها حرکات و امواجرا مد نظر دارند در واقع با نظارت بر امواج P آنها میتوانند پیشبینی کنند که امواج S  ( امواج سهمگین ) در حال آمدنهستند.

سپس این حسگرها و سیستم کنترل آنها هشداری را برای کل اپلیکیشنهای نصب شده روی موبایل ارسال میکند ( درحال حاضر برای محدوده لوس آنجلس).

این سیستم همچنین به برخی از ساختمانهای دولتی، مدارس و بیمارستانها نیز مستقیما هشدار ارسال میکند.

در حال حاضر میزان تاخیر بین ثبت یک زمین لرزه تا ارسال هشدار ۱.۸۸ ثانیه است.

متخصصان امیدوارند در همین  زمان کمک باقی مانده تا زلزله دریافت کنندگان هشدار بتوانند سرپناهی پیدا کنند یا اگر سوار بر خودرو هستند در گوشه‌ای پارک کنند.